anatomija vena nogu - duboke, povr筰nske i perforantne vene -venska cirkulacija
  www.moje-vene.com

Anatomija vena nogu - duboke, povr筰nske i perforantne vene

Sinonimi/povezani pojmovi: unutra筺je vene, vanjske vene, povr筰nske vene, perforatori, perforantne vene, venski sustav nogu, cirkulacija vena nogu, postrani鑞e vene, vena safena magna, vena safena parva, safenofemoralno u规e

Duboke vene se nalaze izme饀 pojedinih mi筰鎛ih skupina u nogama i odgovorne su za drena緐 deoksigenirane, tj. venske krvi iz nogu prema zdjelici i dalje prema desnoj strani srca. Me饀 duboke vene uvr箃avaju se i vene u mi筰鎖ma - mi筰鎛e vene.

Povr筰nske vene su odgovorne prvenstveno za regulaciju topline i nalaze se izme饀 no緉ih mi筰鎍 i ko緀.

Duboke i povr筰nske vene me饀sobno su povezane venskim perforatorima, koji u normalnim okolnostima odvode krv iz povr筰nskih vena u duboke.  Spojeve izme饀 povr筰nskih i dubokih vena 鑙ne i u规a magistralnih povr筰nskih vena (lat. crosse, njem. Krosse, engl. junction), koja se nalaze u preponi i iza koljena (zakoljenska jama, poplitealna jama).

U normalnim se okolnostima venska cirkulacija u nogama odvija odozdo prema gore i od povr筰nskih ka dubokim venama, zahvaljuju鎖 venskim zaliscima (ventili, valvule), koji spre鑑vaju povrat krvi u smjeru sile te緀, te zahvaljuju鎖 okolnim mi筰鎖ma nogu, koji krv u venama istiskuju prema gore, tj. prema srcu (tzv. "mi筰鎛a pumpa"). Kod o箃e鎒nja pojedinih vena, venska cirkulacija ima obrnut smjer (tzv. refluks, odnosno povrat krvi u venama - u smjeru sile te緀). Kod tromboze vena, venska je cirkulacija tromboziranih vena blokirana.

Slika desno: poslijedice refluksa (povrata krvi) iz duboke vene u venu safenu parvu - safenopoplitealna insuficijencija - prije i poslije laserskog tretmana kod dr. Antona Krni鎍 u Poliklinici Sinteza.

Glavne duboke vene nogu su (odozdo prema gore): potkoljeni鑞e vene - posteriorne i anteriorne tibijalne vene, peronealne (fibularne) vene, koljenska vena, tj. poplitealna vena, natkoljeni鑞e vene - superficijelna femoralna vena, duboka femoralna vena, preponska vena tj. zajedni鑛a femoralna vena, zdjeli鑞e vene - vanjska, unutra筺ja i zajedni鑛a ilija鑞a vena, potonje se ulijevaju u glavnu trbu筺u venu tj. donju 箄plju venu.

Glavne (magistralne) povr筰nske vene nogu su: vena saphena magna - VSM (engl. great saphenous vein - GSV), vena saphena parva (engl. small saphenous vein - SSV ili lesser saphenous vein - LSV), vena anterirone (prednje) natkoljenice (engl. anterior thigh vein), akcesorne safenske vene, Giacominijeva vena, Leonardova vena. Komunikantne vene su nemagistralne povr筰nske vene koje povezuju magistralne povr筰nske vene. Venske pritoke su tako餰r spadaju u komunikantne vene - te vene naj筫鎒 formiraju varikozne konvolute.

Glavne perforantne vene su: u potkoljenici - Cockettovi i Boydovi perforatori, perforator stra緉je potkoljenice, u natkoljenici - Doddovi i Hunterovi perforatori, perforatori stra緉je natkoljenice, perforatori lateralne natkoljenice.

Glavni spojevi izme饀 povr筰nskih i dubokih vena su: safenofemoralno u规e (SF u规e, SF junction, crosse), safenopoplitealno u规e (SP u规e, SP junction, SP crosse).

Postoje i venske malformacije u vidu postojanja nezrelih (displasti鑞ih) vena koje zaostaju iz fetalnog 緄vota - naj鑕规e su to marginalna vena, ishijadi鑞a vena te nezrele povr筰nske vene i venule u okviru Klippel - Trenaunay sindroma.

Dr. Anton Krni naj鑕规e svoje pacijente pregledava pomo鎢 obojenog doplera vena, a ponekad izvodi i flebografiju i druge pretrage vena. Tako餰r se bavi i razli鑙tim metodama lije鑕nja vena. 2009. godine dr. Krni je obranio i doktorsku disertaciju pod nazivom "Povezanost insuficijencije venskih perforatora s dubokom i povr筰nskom kroni鑞om venskom insuficijencijom". Tako餰r je, za vrijeme studija medicine, bio neko vrijeme i demonstrator iz anatomije.

Dr. Krni Anton anga緄ran je od studenog 2008. u moderno opremljenoj Poliklinici Sinteza u zagreba鑛om poslovnom sredi箃u.

 

Tijek glavne povr筰nske vene noge - vena saphena magna, zajedno s utokom u zajedni鑛u femoralnu venu u preponi (SF u规e). Tako餰r se vide pozicije naj鑕规ih venskih perforatora.

Shematski prikaz popu箃anja safenofemoralnog u规a i refluksa (povrata) krvi u veni safeni magni (safenofemoralna insuficijencija).

 


 Literatura:

________________________________________________________________________________________________________
Novo! Dr. Anton Krni izvodi zahvate na venama i u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (pored redovitog anga緈ana u Poliklinici Sinteza u Zagrebu) - za vi筫 informacija o anga緈anu u Sarajevu kliknite ovdje.